LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ A BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

 1. Návštěvníci lezecké stěny provozují sportovní činnost na vlastní nebezpečí.
 2. Návštěvníkem se rozumí osoba, která se v době provozu stěny buď přímo účastní vlastního lezení či jištění nebo se zdržuje v prostoru stěny.
 3. Lezeckou činnost na lezecké stěně mohou provádět pouze osoby, které předem uhradily příslušné vstupné podle platného ceníku.
 4. Vstupenku si návštěvník uschová pro případnou kontrolu. Zakoupením vstupenky návštěvník automaticky souhlasí se všemi podmínkami používání lezecké stěny vyjmenovanými v provozním řádu. Pokud se při kontrole návštěvník nebude schopen prokázat platnou vstupenkou bude povinen na místě zaplatit vstupné.
 5. Všichni návštěvníci využívající samostatně lezeckou stěnu musí ovládat základy lezení a jištění, tj. lezení s horním i dolním jištěním a manipulace s jistící pomůckou.
 6. Všichni návštěvníci jsou povinni používat pouze certifikované vybavení a horolezecké lano minimální délky 35m.
 7. Všichni návštěvníci jsou povinni procvakávat při lezení všechna postupová jištění a věnovat lezení a zejména jištění veškerou pozornost.
 8. Bouldering (lezení bez jištění) je povolen pouze v prostoru k tomu určeném.
 9. Je zakázáno lézt nebo jistit pod vlivem alkoholu či jiných látek negativně ovlivňujících zdravotní stav nebo fyzickou kondici.
 10.  Je zakázáno jistit slaňovací osmou, polovičním lodním uzlem nebo úplně bez jistících pomůcek.
 11. Je zakázán nácvik pádu nebo schválně padat do postupového jištění.
 12. V prostoru boulderu i lezecké stěny je přísný zákaz úmyslného houpání se na lanech a jiném.

LEZENÍ NEZLETILÝCH

 1. Návštěvníci mladší 18 let mohou samostatně využívat sportoviště pouze po předložení písemného souhlasu zákonného zástupce.souhlas.pdf
 2. Návštěvníci mladší 15 let se mohou v prostoru lezecké stěny pohybovat pouze za přítomnosti dospělé osoby, která za něj po celou dobu plně zodpovídá.
 3. Platí zákaz jištění návštěvníky do 15 let a tam, kde je mezi lezcem a jistícím velký váhový rozdíl a hrozilo by tak, že lehčí jistič lezce při pádu neudrží.

OBECNÁ PRAVIDLA VYUŽITÍ SPORTOVIŠTĚ

 1. Návštěvník, využívající sportoviště je povinen předem uhradit příslušné vstupné.
 2. Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů provozovatele či služby.
 3. Všichni návštěvníci jsou povinni dodržovat základy protipožární prevence a udržovat čistotu.
 4. Osoby, vedoucí na stěně soukromé kurzy, tak mohou činit pouze s písemným souhlasem provozovatele a před zahájením výcviku jsou povinni o tom informovat službu.
 5. Vedoucím výcviku může být jen osoba starší 18 let s příslušným oprávněním pro provozování kurzů na umělé stěně a přebírá zároveň veškerou zodpovědnost za jeho účastníky.
 6. Provozovatel nebo služba jsou oprávněni kdykoli vykázat ze sportoviště osoby porušující ustanovení provozního řádu, zejm. pak osoby nedodržující bezpečnost lezení či osoby jinak ohrožující ostatní návštěvníky sportoviště.
 7. Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že prostory stěny jsou v provozní době monitorovány bezpečnostními průmyslovými kamerami. Provozovatel garantuje, že záznam uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.
 8. Ve všech prostorech sportoviště a baru je přísně zakázáno kouřit a užívat jiné návykové látky.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě potřeby měnit nebo nahradit tento provozní řád nebo jeho jednotlivá ustanovení.
 10. Každý návštěvník je při své první návštěvě stěny povinen se s provozním řádem a bezpečnostními pravidly seznámit.